+421 949 010 249KONTAKT
0ks

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Pravidlá súťaže “K MDŽ”

FB súťaž

 

1           Usporiadateľ a organizátor súťaže

1.1 Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel („Pravidlá“) súťaže “K MDŽ” („Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument.

1.2 Usporiadateľom a Organizátorom Súťaže je spoločnosť Mystical, a.s. so sídlom Tomášikova 50/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 36 280 518, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6393/B (ďalej len „Usporiadateľ“ a/alebo „Organizátor“).

1.3 Usporiadateľ Súťaže je prevádzkovateľom Facebookovej stránky „XiaomiSlovensko“ Xiaomi Slovensko (@XiaomiSlovensko) • Fotky a videá na Facebooku  („Facebooková stránka“). Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, vyhodnocovaná ani spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook („Facebook“) a nijako s ním nesúvisí. Prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook nevznikajú v spojení so Súťažou žiadne záväzky ani povinnosti voči účastníkom Súťaže.

2           Miesto a čas konania súťaže

2.1 Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v čase od 06.03.2022 17:00 do 12.03.2023 15:00  („Doba konania Súťaže“ a „Miesto konania Súťaže“) a je možné sa jej zúčastniť na Facebookovej stránke.

3           Účastníci súťaže

3.1 Účastníkom Súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov s kontaktnou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má zriadený aktívny osobný účet na Instagrame a splní ďalšie podmienky uvedené v týchto Pravidlách („Súťažiaci“).

3.2 Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu Súťaže zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu, pričom Organizátor je oprávnený si vyžiadať kedykoľvek v priebehu trvania Súťaže od Súťažiaceho doloženie tohto súhlasu.

3.3 Súťažiaci musí byť užívateľom Facebooku a mať po celú Dobu konania Súťaže aktívny svoj osobný facebookový účet, zároveň tento Súťažiaci musí spĺňať všetky pravidlá použitia Facebooku. V prípade zániku facebookového účtu Súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu alebo ukončenia jeho aktivity (vrátane jeho blokácie) môže byť Súťažiaci Organizátorom vylúčený zo Súťaže.

3.4 Súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť len raz (1) počas Doby konania Súťaže. Ak by sa ten istý Súťažiaci zúčastnil z viacerých účtov, budú všetky jeho pokusy zo Súťaže vyradené. V prípade, že by sa Súťažiaci pokúsil do Súťaže zapojiť viackrát v rámci Súťažného príspevku, za súťažný sa bude považovať vždy len jeho prvé zapojenie sa do Súťaže.

3.5 Účasť v Súťaži prostredníctvom facebookového účtu inej osoby je vylúčená.

3.6 Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
V prípade, že sa Výhercom stane taká vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a Organizátor podľa svojho uváženia môže Výhru postupom podľa článku 4.3 Pravidiel poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, prípadne ju použije na iné, napr. marketingové či charitatívne účely.

3.7 Súťažiaci účasťou v Súťaži súhlasí so spracovaním osobných údajov (facebookového mena) pre zapojenie sa do Súťaže a jej vyhodnotenia. Berie tiež na vedomie, že pre odoslanie výhry potrebuje Organizátor tiež jeho osobné údaje (meno, priezvisko a adresu, prípadne aj telefón pre kontaktovanie dopravcom) a spracováva ich na základe oprávneného záujmu.

3.8 Výhercom sa môže stať  len Súťažiaci, ktorý splní všetky stanovené podmienky Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v týchto Pravidlách podľa svojej úvahy zo Súťaže vylúčiť.

3.9 Organizátor má právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Súťažiaceho v prípade, že by takýto Súťažiaci porušoval Pravidlá, konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky k poškodzovaniu mena Usporiadateľa či ktorýchkoľvek iných osôb, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli Súťažiacemu vzniknúť.

3.10 Nesplnením stanovených podmienok alebo konaním v rozpore s Pravidlami stráca Súťažiaci svoju účasť v Súťaži a prípadnú Výhru. Sporné otázky posudzuje Organizátor.

4           Priebeh súťaže

4.1 Príspevok so súťažou je označený slovom „Súťaž“ („Súťažný príspevok“). Je uverejnený
na Facebookovej stránke. Výhrou je tovar uvedený v Súťažnom príspevku. Záujemca, ktorý spĺňa stanovené podmienky, sa zúčastní Súťaže tak, že v Dobe konania Súťaže uvedie svoj komentár,
v ktorom odpovie na zadanú otázku v súťažnom príspevku – Kto by vo vašej domácnosti ocenil Xiaomi Ručný vysávač mini? a Pridá link na skvelý darček z našej MDŽ ponuky?(„Súťažný komentár). Tento komentár musí byť napísaný v slovenskom jazyku. Zároveň musí byť produktom vlastnej práce účastníka; nesmie obsahovať žiadne pripomienky tretích strán; nesmie obsahovať obrázky tretích strán, najmä maloletých osôb; nesmie obsahovať žiadny obsah, ktorý je nezákonný, nemorálny alebo v rozpore s pravidlami sociálneho spolužitia, najmä vrátane akéhokoľvek podnecovania k nenávisti, diskriminácii na základe pohlavia, rasy, národnej, etnickej, náboženskej identity, politických názorov atď.; nesmie obsahovať vulgarizmy ani žiadny iný jazyk, ktorý nie je v súlade so zákonom,  nesmie odporovať zákonom ani dobrým mravom, inak ho Organizátor vymaže a Súťažiaceho zo Súťaže vyradí.

4.2 Organizátor vyberie zo všetkých Súťažných komentárov pod súťažným príspevkom jedného (1) výhercu mechanikou náhodného výberu komentára. Vyhlásenie prebehne prostredníctvom Facebookovej stránky podľa článku 6.1..

4.3 V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na Výhru podľa týchto Pravidiel, alebo ak Výherca Výhru odmietne, je výlučne na rozhodnutí Organizátora, či vyžrebuje ako Výhercu iného Súťažiaceho, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, alebo či výhru použije na iné účely.

4.4 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov Súťažiacich voči Usporiadateľovi Súťaže. Každá takáto zmena Pravidiel či Súťaže bude vykonaná formou písomných číslovaných dodatkov účinných okamihom zverejnenia na Facebookovej stránke. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly Usporiadateľa, vrátane technických či právnych dôvodov, a za podmienky, že Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Súťažiacich.

5           Výhra v súťaži

5.1 Výhrou v Súťaži je:

Xiaomi Ručný vysávač mini („Výhra“),  1 ks

Ak Výhra v súťaži prevýši hodnotu stanovenú ustanovením § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), tzn. 350 EUR, podlieha dani z príjmov, v opačnom prípade je Výhra od dane z príjmov oslobodená. Hodnotu nepeňažnej Výhry, ak prevyšuje zákonom stanovenú hranicu, oznámi Organizátor Výhercom
pri preberaní Výhry.

Zodpovednosť za splnenie si daňových povinností súvisiacich s Výhrou v súťaži nesie Súťažiaci.

5.2 Na Výhru má šancu Súťažiaci podľa článku 3 týchto Pravidiel. Najneskôr päť (5) pracovných dní po skončení Súťaže, Organizátor vyberie jeden (1) Súťažný komentár zo Súťažného príspevku, ktoré odmení Výhrou opísanou v článku 5.1.

5.3 Súťažiaci berie na vedomie, že na Výhru nemá právny nárok, nemôže ju teda vymáhať ani prevádzať na iného Súťažiaceho alebo tretiu osobu.

5.4 Organizátor má právo nahradiť Výhru obdobnou výhrou. Výhru nemožno alternatívne vyplatiť
v peniazoch ani v inom plnení.

6           Odovzdanie výhry výhercovi

6.1 Výherca bude o získaní Výhry informovaný v deň skončenia Súťaže, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní po uplynutí Doby konania Súťaže, a to v odpovedi od Organizátora na jeho Súťažný komentár. Organizátor tiež vyzve Výhercu, aby ho kontaktoval súkromnou správou pre potrebu doručenia Výhry („Výzva“). Ostatní Súťažiaci, ktorí nevyhrajú, nebudú nijako vyrozumení.

6.2 Výherca na základe Výzvy Organizátora mu oznámi osobné údaje potrebné pre odoslanie Výhry (meno, priezvisko a adresu, prípadne aj telefón pre kontaktovanie dopravcom). Výherca berie
na vedomie, že tieto osobné údaje sú spracovávané len na čas nevyhnutný na doručenie Výhry, a to
na základe oprávneného záujmu.

6.3 Výherca, ktorý neposkytne potrebnú súčinnosť podľa predchádzajúcej vety alebo ju vopred odmietnu, nemôže ďalej Výhru požadovať. V takom prípade bude Organizátor postupovať rovnako ako v prípade opísanom v článku 4.3 týchto Pravidiel.

6.4 Výhra v Súťaži bude Výhercovi zaslaná na adresu, ktorú oznámia podľa článku 6.2, a to najneskôr do jedného (1) mesiaca od oznámenia osobných údajov Organizátorovi potrebných pre odoslanie Výhry.

6.5 Výhra v Súťaži bude Výhercovi poslaná na kontaktnú adresu maximálne dvakrát (2x), tj. v prípade, že sa na prvýkrát nepodarí Výhru Výhercovi doručiť, Organizátor odošle Výhru ešte raz.

6.6 Ak si Výherca Výhru neprevezme, bude Organizátor postupovať rovnako ako v prípade opísanom v článku 4.3 týchto Pravidiel.

6.7 Organizátor nezodpovedá za nedoručenie, stratu ani poškodenie Výhry. Nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká alebo povinnosti súvisiace s užívaním Výhry. Výhru nie je možné reklamovať.

7           Spoločné ustanovenia

7.1 Tieto Pravidlá budú po celú Dobu konania Súťaže dostupné na webovej stránke: https://mi-store.sk/sutaz_mdz (ďalej len Domovská stránka).

7.2 Organizátora je možné v súvislosti so Súťažou kontaktovať tiež na e-mailovej adrese info@mystical.sk.

7.3 Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so Súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Súťažiaci predovšetkým prehlasuje, že svojimi výstupmi v Súťaži (komentárom) nebude, akokoľvek porušovať právne predpisy, práva tretích osôb alebo všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky. Výstupy Súťažiaceho nebudú vulgárne či rasistické a nebudú obsahovať sexuálne, náboženský alebo politický podtext.

7.4 Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. V prípade pochybností o dodržaní Pravidiel leží povinnosť preukázať rozhodujúce skutočnosti na Súťažiacom. Vymáhanie účasti v Súťaži alebo Výhry súdne alebo inou právnou cestou je vylúčené.

7.5 Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami, ani za dostupnosť alebo funkčnosť siete Facebook.

7.6 Orgánom oprávneným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou Súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou - spotrebiteľom, v tejto Súťaži je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) Súťažiaci nájde okrem iného údaje o spôsobe
a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, kedy tento proces sa môže začať iba na základe návrhu Súťažiaceho a potom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s Usporiadateľom. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.

7.7 Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou - spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Postup alternatívneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zák. č. 420/2004 Zb. o mediácii, ani rozhodcovským konaním podľa zák. č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie Súťažiaceho obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.

 

 

V Bratislave dňa 06.03.2023

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov súťažiacich za účelom účasti v súťaži a jej vyhodnotenie

Zapojením do Súťaže súhlasí Súťažiaci so spracovaním osobných údajov Usporiadateľom, ktoré sú potrebné pre účasť v Súťaži, evidenciu Súťažiacich, vyhodnotenie Súťaže, komunikáciu s Výhercom a odovzdanie Výhry, tj. najmä meno a priezvisko podľa facebookového profilu Súťažiaceho, prípadne ďalšie údaje, ktoré Súťažiaci oznámi Usporiadateľovi. Usporiadateľ je správcom osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) (ďalej len „Nariadenie“), a tieto údaje bude spracovávať na čas nevyhnutne potrebný pre usporiadanie Súťaže a prípadnú kontrolu. Toto spracovanie je odôvodnené článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Bez tohto súhlasu sa Súťaže nemožno zúčastniť.

Súťažiaci môže vziať súhlas so spracovaním osobných údajov pre uvedené účely kedykoľvek späť na adrese spracovateľa info@mystical.sk. V prípade jeho späť vzatia však nebude možné vyhodnotiť jeho účasť v Súťaži alebo ho informovať o Výhre.

V prípade, že sa Súťažiaci stane Výhercom, budú jeho osobné údaje (meno, priezvisko a kontaktná adresa, príp. aj telefónne číslo - len pre kontaktovanie dopravcom) spracovávané na základe oprávneného záujmu po dobu konania súťaže, a ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na doručenie Výhry za účelom evidencie odovzdania Výhry.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, spoločnosťou Mystical, a.s. so sídlom Tomášikova 50/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 36 280 518, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa Vložka číslo:  6393/B, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj dopravcovia (ako príjemcovia osobných údajov) v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je potrebný pre zaslanie výhry,  prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Správca nevyužíva.

Súťažiaci má v súlade s Nariadením tieto práva:

1. vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť,

2. namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu,

3. požadovať od Správcu informáciu, aké osobné údaje spracúva,

4. vyžiadať si u Správcu prístup k spracovaným osobným údajom a požadovať ich kópiu,

5. na prenosnosť osobných údajov, ak je to technicky možné,

6. nechať spracovávané osobné údaje aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,

7. požadovať od Správcu vymazanie osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,

8. na účinnú súdnu ochranu, ak má Súťažiaci za to, že práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

9. v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Pre akékoľvek otázky ohľadom spracovania osobných údajov v Súťaži môžu Súťažiaci kedykoľvek kontaktovať Organizátora na info@mystical.sk.

 

V Bratislave dňa 06.03.2023